Beint á leiđarkerfi vefsins
Fara á forsíđu EURES

Laus störf

26.10.2012

Professor/fřrsteamanuensis i klinisk sykepleie

Høgskolen i Gjøvik

2815 GJØVIK

Høgskolen i Gjøvik har ca 2800 studenter og 300 ansatte fra over 25 nasjoner. Siden 2006 har studenttallet økt med 43%.

Høgskolen er faglig organisert i Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse.

Høgskolen tilbyr en rekke bachelor- og masterstudier, samt et doktorgradsprogram i informasjonssikkerhet og en rekke etter-og videreutdanningstilbud.

Høgskolen legger stor vekt på å være nær og dynamisk, nær studentene og arbeidslivet, og dynamisk i utdanningen nasjonalt og internasjonalt.

Gjøvik er en trivelig by i naturskjønne omgivelser ved Mjøsas vestre bredd. Gjøvik og nærområdet rundt med sine ca 70.000 innbyggere, er kjent for driftighet i næringslivet, og rikt kulturliv. Høgskolen ligger sentralt på Gjøvik, og har et tett samarbeid med Høgskolene i Lillehammer og Hedmark og regionalt næringsliv.

Høgskolen er prisbelønnet for godt arbeidsmiljø. Gjøvik ligger 2 t fra Oslo, 1,5 t fra Gardermoen lufthavn og 40 min kjøring til innlandsbyene Lillehammer og Hamar.

Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Helseforetaket har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak, med 8500 ansatte, og et stort antall faggrupper, er det også den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet. Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF bygger på følgende verdier: • Fremtidsrettet og kunnskapsbasert • Åpenhet og involvering • Respekt og forutsigbarhet

Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. VI ER DER NÅR DU TRENGER OSS

Professor/førsteamanuensis i klinisk sykepleie

2 hele kombinasjonsstillinger - fast tilsetting

Høgskolen i Gjøvik og Sykehuset Innlandet HF lyser ut to hele faste kombinasjonsstillinger som professor/førsteamanuensis innen sykepleie. Kombinasjonsstillingene er opprettet for å styrke utdannings- og forskningssamarbeidet mellom virksomhetene innen målrettede områder hvor ambisjonen er å ligge i internasjonal kunnskapsfront.

Sykehuset Innlandet HF og Høgskolen i Gjøvik har begge pasientsikkerhet som et viktig innsatsområde. Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Det omfatter:

• tiltak som reduserer risiko for skade påført personer av helsetjenesten

• prosesser for å overvåke og analysere helsetjenestens resultater

• tiltak for å identifisere nye risikoområder

Stilling 1: 60% Sykehuset Innlandet og 40% Høgskolen i Gjøvik

Kunnskapsbasert praksis er tydelig definert som satsingsområde i nasjonale strategier for kvalitetsforbedring. Sykehuset Innlandet har inntatt en nasjonal ledende rolle i å innføre en kunnskapsbasert praksis. Klinisk kunnskapsstøtte er et viktig tiltak innen pasientsikkerhet. Sykehuset Innlandet deltar i et internasjonalt forankret forskningsprogram med fokus på å utvikle og operasjonalisere verktøy for kunnskapsstøtte som fagprosedyrer, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner. Felles for alle disse verktøyene er at de inkluderer anbefalinger om diagnostikk, pleie og behandling og de er i den forstand å anse som lokale faglige retningslinjer. Kombinasjonsstillingen som professor/førsteamanuensis vil ha sitt forskningsfaglige fokus rettet mot klinisk beslutningsstøtte innen sykepleie. Det pågår stor aktivitet og gode muligheter for samarbeid med en sykepleiergruppe ansvarlig for disse verktøyene i Avdeling for Kunnskapsstøtte i Sykehuset Innlandet. Stillingen vil for øvrig ha nært samarbeid med forskergruppen til dr.med. Per Olav Vandvik ved Sykehuset Innlandet. Den som tilsettes må dokumentere vitenskapelig kompetanse og interesse for å arbeide med forskning for å forbedre kvaliteten på faglige retningslinjer i klinisk beslutningsstøtte innen sykepleie; både med hensyn til utvikling, deling, disseminering, implementering og oppdatering. I tillegg til å inngå i en gruppe med forskere ved Sykehuset Innlandet, vil en viktig oppgave være å videreutvikle forskningssamarbeidet mellom Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Gjøvik. Dette omfatter både kobling og tverrfaglig samarbeid mellom forskere og studenter knyttet til Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (Seksjon for sykepleie; master i klinisk sykepleie) og Avdeling for informatikk og medieteknologi (Norwegian Information Security Lab (NISlab) og Norwegian Media Technology Lab (MTL); mastere og PhD). Høgskolen i Gjøvik har siden 2008 hatt akkreditering for PhD i informasjonssikkerhet. F.o.m. 2012 har Høgskolen i Gjøvik akkreditering for PhD i informatikk, noe som gir grunnlag for å styrke forskning innen eHelse og helseinformatikk.

Som 100 % professor/førsteamanuensis i kombinasjonsstilling vil stillingen omfatte 60% ved Sykehuset Innlandet, hvorav 1/2 av tiden benyttes til forskning og resterende 1/2 av tiden benyttes til internundervisning og veiledning. Ved HiG vil stillingen omfatte 40 %, hvorav 1/2 av tiden benyttes til forskning og resterende 1/2 være knyttet til undervisning og veiledning av studenter, primært innen master i klinisk sykepleie.

Arbeidssted: Høgskolen i Gjøvik og SI Gjøvik. Både forsknings- og undervisningsoppgaver vil kunne foregå ved Sykehuset Innlandets øvrige lokalisasjoner og noe reising må påregnes.

Stilling 2: 60% Høgskolen i Gjøvik og 40% Sykehuset Innlandet

Et prioritert forskningsområde knyttet til kvalitet i sykepleie er pasienters behov og sikkerhet. Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik regnes som et av Nordens fremste miljøer innen simulering med relevans for helsetjenesten, og fikk Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i 2012. Simulering som metode har vist seg å være et velegnet pedagogisk verktøy i utdanning og trening av helsepersonell. Den muliggjør målrettet opplæring og trening uten at pasienter utsettes for fare ettersom ingen reelle pasienter er involvert. Nasjonalt og internasjonalt er det et stort fokus på simulering som læringsmetode, og det publiseres mange studier som på ulike måter evaluerer læringsutbytte og effekt. Høgskolen har to stipendiater tilknyttet Simuleringssenteret. Det ene arbeidet foregår i samarbeid med intensivavdelinger i Sykehuset Innlandet, og har fokus på pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskultur. Det andre arbeidet involverer studenter ved høgskolen og har fokus på bruk av simulering som metode i sykepleierutdanningen for å øke utdanningskvaliteten. Oversettelse og validering av evaluerings- og vurderingsinstrumenter for norske forhold inngår i begge arbeidene.

Ulike helseprofesjoner og spesialiteter benytter Simuleringssenteret i gjennomføring av kurs og faglig oppdatering. Simuleringen har særlig blitt benyttet i trening av tverrfaglige team; som for eksempel ved traumemottak, akutt syke barn, samarbeid mellom flere avdelinger og personell, og ved akutte medisinske tilstander og problemstillinger hos intensiv- og operasjonspasienter. Scenarier utarbeides i samarbeid med fagmiljøene i avdelingene slik at simuleringen og pasientcasene skal bli realistiske og relevante for deltakerne. Disse scenariene tilpasses og benyttes også i utdanninger.

Kombinasjonsstillingen som professor/førsteamanuensis vil ha sitt forskningsfaglige fokus på hvordan simulering i utdanning og trening av sykepleiere (og annet helsepersonell) fremmer pasientsikkerhet, og inngår i en forskergruppe sammen med professor Birgitta Hedelin m.fl. ved Høgskolen i Gjøvik. Den som tilsettes må dokumentere vitenskapelig kompetanse og interesse for å arbeide med forskning relatert til simulering som pedagogisk metode. I tillegg til å inngå i en gruppe med forskere fra Høgskolen i Gjøvik, vil en viktig oppgave være å videreutvikle forskningssamarbeidet mellom Høgskolen i Gjøvik og Sykehuset Innlandet. Stimulering og utvikling av simulering som en anvendt metode for trening av helsepersonell i Sykehuset Innlandets ulike avdelinger vil være en prioritert oppgave.

Som 100 % professor/førsteamanuensis i kombinasjonsstilling vil stillingen omfatte 60% ved Høgskolen i Gjøvik, hvorav 1/2 av tiden benyttes til forskning og resterende 1/2 av tiden benyttes til undervisning og veiledning av studenter, primært innen bachelor i sykepleie. Ved Sykehuset Innlandet vil stillingen omfatte 40 % hvorav, 1/2 av tiden benyttes til forskning og resterende 1/2 være knyttet til internundervisning og veiledning.

Arbeidssted: Høgskolen i Gjøvik og SI Gjøvik. Både forsknings- og undervisningsoppgaver vil kunne foregå ved Sykehuset Innlandets øvrige lokalisasjoner og noe reising må påregnes.

For begge stillingene gjelder:

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler.

For tilsetting av professor forventes det en betydelig vitenskapelig produksjon ut over den som kreves til en doktorgrad innen sykepleie, helsefag eller annet relevant område rettet mot stillingens forskningsfelt. Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning.

For tilsetting av førsteamanuensis kreves minimum norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad, godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen sykepleie, helsefag eller annet relevant område rettet mot stillingens forskningsfelt. Alternativt kan kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet, kvalifisere for stillingen.

Det kreves autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.

Det kreves også praktisk/pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning/veiledning. Dersom slik utdanning eller praksis mangler, vil det måtte påregnes et obligatorisk internkurs i høgskolepedagogikk.

Personlig egnethet, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner, planer for forskning og ambisjoner for egen undervisning tillegges vekt. Det vil benyttes intervju og referanseinnhenting i tilsettingsprosessen, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning.

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner.

Når det gleder del av stilling hvor Sykehuset Innlandet er arbeidsgiver, skal forskning og undervisning understøtte Sykehuset Innlandets daglige drift og prioriterte oppgaver innen pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid, og må koordineres mot Sykehuset Innlandets øvrige arbeid innen dette området.

Lønn etter avtale.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonene. Det er 6 måneders prøvetid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Spørsmål om stilling 1 kan rettes til forskningssjef Ola Dahl, Sykehuset Innlandet HF, e-post: oladahl@start.no, Tlf: 90936946 eller dr.med Per Olav Vandvik, e-post: per.vandvik@gmail.com

Spørsmål om stilling 2 kan rettes til dekan Roger Lian, Høgskolen i Gjøvik, e-post: roger.lian@hig.no, Tlf: 47867475 eller professor Birgitta Hedelin, e-post: birgitta.hedelin@hig.no, Tlf: 95421739.

Søknadsbehandlingen administreres av Høgskolen i Gjøvik. HiG benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på: www.hig.no under ledige stillinger. Det må angis i søknaden hvilken av stillingene søknaden gjelder.

Søknadsdokumenter returneres ikke.

Søknadsfrist 01.12.2012

Sted: Høgskolen i Gjøvik / SI Gjøvik

Kontakter:

Roger Lian, tlf: 47 61135318, , epost: roger.lian@hig.no Birgitta Hedelin, , mob: 47 95421739, epost: birgitta.hedelin@hig.no Ola Dahl, , mob: 47 90936946, epost: oladahl@start.no Per Vandvik, , , epost: per.vandvik@gmail.com

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]


Fréttir og tilkynningar

26. Janúar 2016

Kynning á tćkifćrum og styrkjum í Evrópusamstarfi

Kynning á tækifærum og styrkjum í Evrópusamstarfi, fimmtudaginn 28. janúar 2016.

7. Maí 2015

Ertu ađ flytja til Noregs, Danmerkur eđa Svíţjóđar ?

Norræna félagið í samstarfi við Halló Norðurlönd og EURES - evrópska vinnumiðlun standa fyrir upplýsingafundum um flutning til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur.


Athyglinni beint ađ

EURES ađstođar ţýska atvinnuleitendur viđ ađ finna ný tćkifćri úti á landsbyggđinni í Sviss

Á hverju ári nćst ekki ađ ráđa í fjölmörg laus störf innan ferđamannaiđnađarins – héđan í frá mun nýtt samstarf veita ţýskum atvinnuleitendum kost á ađ komast í samband viđ nýja atvinnuveitendur, međ ađstođ EURES.
Texti ritstýrđur síđast: 12/2010

EURES í Eistlandi – ađ mynda samstarf til ađ vernda réttindi atvinnuleitenda

EURES í Eistlandi og áhugahópurinn MTÜ Living for Tomorrow hafa hafiđ samstarf til ađ vernda atvinnuleitendur, sem huga á starf erlendis, gegn sviksamlegum og hrottafengnum atvinnuveitendum.
Texti ritstýrđur síđast: 11/2010

Hvernig tungumálanám getur leitt til nýrra tćkifćra

Yfirstandandi samstarf milli EURES í sćnskumćlandi Álandseyjum og tungumálaskóla í Ţýskalandi er ađ gera faglćrđum, atvinnulausum ţýskum atvinnuleitendum kleift ađ öđlast hagnýta reynslu á fallegum stađ.
Texti ritstýrđur síđast: 11/2010

Stjórnborđ

Minnka letur Stćkka letur Hamur fyrir sjónskerta
In English