Beint á leiđarkerfi vefsins
Fara á forsíđu EURES

Laus störf

10.6.2014

Junior Researcher/Assistant Professor position


Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Biträdande universitetslektor

vid medicinska fakulteten

i kombination med klinisk tjänstgöring som arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska (under förutsättning av sjukvårdshuvudmannens tillstyrkan).

 

Medicinska fakulteten, som består av 13 institutioner och två centrumbildningar, ansvarar för utbildningar inom vård- och hälsoområdet och har en omfattande forskning och forskarutbildning inom ett 80-tal ämnen. Fakulteten har ca 5700 studenter inom grund- och avancerad nivå och ca 650 studerande på forskarnivå. Vid fakulteten arbetar ca 500 personer som lärare/forskare och lika många med tekniska och administrativa arbetsuppgifter.

 

Umeå universitet är huvudman för anställningen som biträdande universitetslektor i kombination med klinisk tjänstgöring. Den sökandes önskemål avgör ämne och institutionsplacering för anställningen, vilket kommer att beslutas efter samråd mellan sökanden och medicinska fakulteten. Anställningen kan förläggas till en preklinisk institution om så önskas. Den sökande anger också önskemål om placering av den kliniska tjänstgöringen, vilket tillgodoses så långt möjligt efter samråd med berörd sjukvårdsverksamhet.

 

Målgruppen för befattningen är legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor. Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Under förutsättning av sjukvårdshuvudmannens medgivande kan det biträdande universitetslektoratet kombineras med en anställning som kliniskt verksam arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska på upp till högst 13 timmar per vecka. Resterande arbetstid ska i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering på minst 80 procent av arbetstiden under fyra år. En biträdande universitetslektor ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom fyra år. Den sökande förväntas bedriva framgångsrik, konkurrenskraftig, självständig forskning inom sitt område.

 

Med anställningen följer ett startbidrag på 500 000 kr och mot uppvisande av en välmotiverad budget finns möjlighet till ytterligare stöd på upp till 500 000 kr per år under 4 år.

 

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. För denna anställning krävs även legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska, giltig för arbete i Sverige.

 

Som bedömningsgrunder vid anställningen av biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst (3). De pedagogiska meriterna och den kliniska skickligheten viktas lika (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser. Sökande bör ha dokumenterad framgångsrik forskning och förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom att erhålla egna nationella och internationella forskningsanslag. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt till handledning och examination. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. samt genom förmåga till samarbete.

 

Förutsättningar för befordran
Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad inom fyra år från det att anställningen tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring utöver vad som ingår i tjänsten, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

Huruvida den sökande uppfyller kriterierna prövas av en anställningsnämnd som inhämtar sakkunnigbedömning av den sökandes skicklighet från minst två externa sakkunniga. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

 

Som befordringskriterierna för denna anställning gäller:

 

  1. Att den biträdande universitetslektorn inom sin forskning utvecklat vetenskaplig självständighet verifierad genom (a) publicerade originalarbeten i vilka det framgår att personen haft en ledande roll och genom (b) att personen vid ansökan om befordran som huvudman innehar projektanslag för sin forskning erhållna i nationell eller internationell konkurrens.
  2. Att den biträdande universitetslektorn (a) inhämtat dokumenterade kunskaper i sitt undervisningsämne motsvarande den högsta nivån som fakulteten erbjuder inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppnått vidare fördjupning inom undervisningsämnet under lärararbete, samt (b) uppnått högskolepedagogisk kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Häri ingår kompetens rörande planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.
  3. Att den biträdande universitetslektorn (a) genomgått ordinarie kursutbud vid Umeå universitet för forskarhandledning samt (b) registrerats som huvudhandledare eller biträdande handledare för minst en doktorand.

 

Prefekten vid aktuell institution ansvarar för att både en pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan upprättas för den anställde i samband med anställningen och att mentorer utses som ska vara tillgängliga för att stödja den anställde i genomförandet av dessa planer: en pedagogisk mentor och två vetenskapliga mentorer varav minst en ska vara verksam vid en annan institution.

 

Anvisningar för ansökan

Ansökan ska omfatta ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningsresultat och framtidsplaner (1-2 sidor), ett CV med alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade), samt ett forskningsprogram (maximalt 10 sidor; formateras med fördel enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för ansökningar om projektbidrag för unga forskare inom medicin och hälsa). Den sökande ska också upprätta en motiverad budgetplan samt ange namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner. Ange önskemål om ämne för anställningen, samt önskemål om institutions- och klinikplacering om sådana önskemål redan finns.

 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Patrik Danielson, patrik.danielson@umu.se, mobil 070 336 80 30.

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, saco@adm.umu.se, SEKO civil, tel 090-786 52 96, seko@adm.umu.se samt ST, tel 090-786 54 31, st@adm.umu.se.

 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.2-336-14. Skicka den till jobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-08-18.

 

 

Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster i samband med denna utlysning.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 300 employees and more than 32 400 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

 

Junior Researcher/Assistant Professor position
(“biträdande universitetslektorat”) at the Faculty of Medicine

in combination with clinical duties as occupational therapist, physiotherapist or nurse.

 

The Faculty of Medicine, which consists of 13 departments and two research centres, is responsible for education in health care fields at Umeå University and has an extensive research and graduate education in more than 80 subjects. The Faculty has approximately 5,700 students at basic and advanced undergraduate levels and about 650 students research education level. The faculty includes approximately 500 teachers/researchers and an equal number of personnel with technical and administrative tasks.

 

The Faculty of Medicine aims to recruit a Junior Researcher/Assistant Professor in combination with clinical duties as occupational therapist, physiotherapist or nurse. The subject of the position, as well as the departmental association, will be decided after agreement between the applicant and the faculty. The position can be placed at a preclinical department. We also try to accommodate requests for place of work for the clinical duties.

 

The target group for this position consists of registered occupational therapists, physiotherapists or nurses.

The Junior Researcher /Assistant Professor position ("biträdande universitetslektor") is a 4-year tenure track position. The position as Junior Researcher/Assistant Professor at the university can be combined with clinical duties of up to 13 hours a week as an occupational therapist, physiotherapist or nurse. For the remainder of the working hours, the Junior Researcher/Assistant Professor will primarily conduct research (at least 80 percent of the time), but the possibility of teaching within the employment should be provided so that the criteria for promotion to a tenure position as a Senior Lecturer/Associate Professor ("universitetslektor") can be fulfilled within the 4 years. It is presupposed that the applicant will be performing successful, competitive, independent research within his/her academic field if granted the position as Junior Researcher/Assistant Professor.

 

The recruited researcher will receive a startup grant of 500 000 SEK. Provided a motivated budget is included in the application, there is also a possibility to receive a further grant of up to 500 000 SEK per year for four years.

 

Qualifications and assessment of skills

To qualify for the position as Junior Researcher/Assistant Professor, the candidate must have a PhD degree (or equivalent scientific competence). The applicant also needs to be certified to perform clinical duties as occupational therapist, physiotherapist or nurse within Sweden. The PhD degree should have been obtained within the last seven years. A prolonged time period from obtaining a Ph.D. can be accepted for certain reasons (illness, parental leave, commission of trust or similar conditions).

 

The assessment criteria used is the degree of expertise that is required to qualify for the position. The applicants will be evaluated using a weighted model of all the assessment criteria used. The academic scientific skills are the most important (3), the teaching qualifications and the clinical skills are weighted equally (1). The administrative skills and the ability to develop and supervise activities and personnel, ability to interact with the community are also considered.

 

The evaluation of the scientific skills will pay particular attention to the level of independently performed research. The applicants should have experience of documented and successful research. The applicant is also expected to be able to add to his/her research budget by receiving national and/or international research grants. The assessment of teaching skills will take into account planning, implementation, and evaluation of teaching, supervision, and examination. Current clinical experience and proven good clinical skills are important for this position. Evidence of administrative skills includes leadership in planning and development of activities and personnel, planning of undergraduate courses, etc. as well as ability to interact and collaborate.

 

A Junior Researcher/Assistant Professor has a right to request an evaluation to be promoted to a tenure position as Senior Lecturer/Associate Professor within the four years of employment. The requirements for such a promotion are stated in the Swedish announcement.

 

The head of the department is responsible for presenting a plan of development (including both research and teaching) for the recruited researcher at the time of employment and is also responsible for making sure that mentors are appointed to support the recruited researcher in fulfilling that plan; at least one mentor concerning teaching and two academic mentors, among which one should be active at another department.

 

Application instructions

Applications should include a cover letter summarizing the applicant’s career, past research accomplishments and future plans (1-2 pages), a CV with a list of all publications (with the 5 most significant publications indicated), and a research program (no more than 10 pages; preferably in the format required by the national Swedish Research Council, see www.vr.se, for applications in the call for Project Research Grant for Junior Researcher in Medicine and Health). The applicant should also propose a budget plan for his/her project, as well as names and contact details of three persons that can provide reference letters

 

For further information please contact Associate Professor Patrik Danielson, M.D., Ph.D, patrik.danielson@umu.se, mobile phone: +46 (0)70 336 80 30.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, saco@adm.umu.se, SEKO, +46-(0)90-786 52 96, seko@adm.umu.se and ST, +46-(0)90-786 54 31, st@adm.umu.se.

Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

 

Your complete application, marked with reference number AN 2.2.1.2-336-14, should be sent to jobb@umu.se (state the reference number as subject) or to the Registrar, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden to arrive August 18, 2014 at the latest.

We look forward to receiving your application!

 

We decline all contact with ad seller or other supplier of recruitment services in connection with this appointment.


Fréttir og tilkynningar

26. Janúar 2016

Kynning á tćkifćrum og styrkjum í Evrópusamstarfi

Kynning á tækifærum og styrkjum í Evrópusamstarfi, fimmtudaginn 28. janúar 2016.

7. Maí 2015

Ertu ađ flytja til Noregs, Danmerkur eđa Svíţjóđar ?

Norræna félagið í samstarfi við Halló Norðurlönd og EURES - evrópska vinnumiðlun standa fyrir upplýsingafundum um flutning til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur.


Athyglinni beint ađ

EURES ađstođar ţýska atvinnuleitendur viđ ađ finna ný tćkifćri úti á landsbyggđinni í Sviss

Á hverju ári nćst ekki ađ ráđa í fjölmörg laus störf innan ferđamannaiđnađarins – héđan í frá mun nýtt samstarf veita ţýskum atvinnuleitendum kost á ađ komast í samband viđ nýja atvinnuveitendur, međ ađstođ EURES.
Texti ritstýrđur síđast: 12/2010

EURES í Eistlandi – ađ mynda samstarf til ađ vernda réttindi atvinnuleitenda

EURES í Eistlandi og áhugahópurinn MTÜ Living for Tomorrow hafa hafiđ samstarf til ađ vernda atvinnuleitendur, sem huga á starf erlendis, gegn sviksamlegum og hrottafengnum atvinnuveitendum.
Texti ritstýrđur síđast: 11/2010

Hvernig tungumálanám getur leitt til nýrra tćkifćra

Yfirstandandi samstarf milli EURES í sćnskumćlandi Álandseyjum og tungumálaskóla í Ţýskalandi er ađ gera faglćrđum, atvinnulausum ţýskum atvinnuleitendum kleift ađ öđlast hagnýta reynslu á fallegum stađ.
Texti ritstýrđur síđast: 11/2010

Stjórnborđ

Minnka letur Stćkka letur Hamur fyrir sjónskerta
In English